Projektai

Greta Martinkienė

KŪRYBINIAI ČEKIAI COVID19

Pradeda aiškėti kriterijai paramos priemonei Kūrybiniai čekiai COVID19. Priemonė skirta paskatinti MVĮ ir KKI (kūrybinių ir kultūrinių industrijų) sektoriuje veikiančiųjų bendradarbiavimą teikiant KKI paslaugas, t.y. skatinti diegti originalius dizaino ir rinkodaros sprendimus gamybos procesuose ir (arba) paslaugų srityje, pasitelkiant meninę, kultūrinę raišką.

Kvietimas planuojamas 2021 m. vasario – kovo mėn.


Remiama veikla - originalių produktų sprendimų (netechnologinių inovacijų) sukūrimas ir diegimas. Originalus produktų sprendimas – tai kūrybinės veiklos rezultatas, suteikiantis gaminiui arba paslaugai naujas charakteristikas (dizaino arba rinkodaros inovacija).

Kūrybinės veiklos rezultatu suprantamas naujų charakteristikų (funkcinių, techninių ar vizualinių) gaminiui ar paslaugai suteikimas.

Dizainas apima įvairias veiklos rūšis, skirtas naujai ar pakeistai prekių, paslaugų ar procesų (įskaitant pačios įmonės naudojamus verslo procesus) funkcijai, formai ar išvaizdai sukurti.

Rinkodaros inovacija – naujų ar iš esmės patobulintų rinkodaros metodų įgyvendinimas, siekiant padidinti produkcijos ar paslaugų patrauklumą ar plėtoti verslą naujose rinkose.


Kas gali kreiptis?

Pareiškėjas pagal šią priemonę yra MVĮ, veikianti ne trumpiau kaip vienerius metus ir kurios vidutinės pačios MVĮ pagamintos produkcijos metinės pajamos per pastaruosius 3 finansinius metus arba per laiką nuo MVĮ įregistravimo dienos (jeigu MVĮ įregistruota mažiau nei prieš 3 pastaruosius finansinius metus) yra ne mažesnės kaip 50 000 Eur. Sąvoka „produkcija“ apima pareiškėjo gaminamus gaminius ir (arba) teikiamas paslaugas. Įmonės pajamos tikrinamos pagal finansinės atskaitomybės dokumentus.

Tikėtina, kad pareiškėjas kartu su paraiška turės pateikti su kūrybinių ir kultūrinių industrijų sektoriuje veikiančiu fiziniu asmeniu ar įmone sudarytą darbo arba paslaugų teikimo sutartį (gali būti preliminarioji paslaugų teikimo sutartis).


Paramos intensyvumas: 90%


Skiriama paramos suma: tiksli suma dar nėra žinoma, galima tikėtis apie 50 000,00 Eur.


Prioritetai:

1. Prioritetas suteikiamas pareiškėjams, kurių ūkinės veiklos vidutinė vieno mėnesio apyvarta, skaičiuojant nuo 2020 m. lapkričio 1 d. – 2021 m. sausio 31 d., palyginti su 2019 metų ir 2020 metų atitinkamo laikotarpio vidutine vieno mėnesio apyvarta, sumažėjo ne mažiau nei 30 procentų.

Šiam prioritetiniam projektų atrankos kriterijui taikomas didžiausias vertinimo svorio koeficientas.

Ūkinės veiklos vidutinė vieno mėnesio apyvarta vertinama remiantis Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) deklaracijoje deklaruotais, o neteikiantiems PVM deklaracijų, pareiškėjo teikiamoje paraiškoje deklaruotais duomenimis už atitinkamą laikotarpį.

2. Prioritetas suteikiamas projektams, kurių pareiškėjai turės didesnį pajamų augimo potencialą.

Įmonės pajamų padidėjimas skaičiuojamas kaip skirtumas tarp pajamų per 1 metus po projekto finansavimo pabaigos ir pajamų paraiškos pateikimo metais (2020 m.). pagal su paraiška pateiktų finansinės atskaitomybės dokumentų duomenis.

Aukštesnis įvertinimas suteikiamas didesnį augimo potencialą numatantiems MVĮ projektams, suteikiant balus pagal tris atskiras pareiškėjų grupes: labai mažos įmonės, mažos įmonės, vidutinės įmonės. Padėsime Jums parengti ir pateikti paraišką. Norėdami užsiregistruoti konsultacijai, užpildykite rezervacijos formą ir pasirinkite Jums tinkamiausią konsultacijos laiką: www.advisum.lt/rezervacija


Audronė Baronienė

Projektų rengimo ekspertė

audrone@advisum.lt

+370 682 63779


Greta Martinkienė

Vadovė

greta@martinkiene.lt

+370 67272878

Daugiau šios kategorijos naujienų

Vietinės užimtumo iniciatyvos | Užimtumo tarnybos parama verslui

Parama MVĮ intelektinės nuosavybės apsaugai

Parama darbdaviams, steigiantiems darbo vietas pagal Vietinių užimtumo iniciatyvų (VUI) projektus

Turite klausimų? Registruokitės konsultacijai su mūsų specialistais

Pasirinkite jums patogų laiką ir gaukite greitą bei profesionalią pagalbą telefonu jums rūpimais klausimais. 

SUŽINOKITE DAUGIAU

KONTAKTAI

+370 672 72878

I. Kanto g. 25 - 401 (4 aukštas), Kaunas

BENDRAUKIME

©2020 by AD VISUM