top of page
  • Writer's pictureGreta Martinkienė

Informacija teikiantiems paraiškas paramai dėl verslo rėmimo

Updated: Jan 20, 2021

Teikdami Projektų rengimo ES ir kitai paramai gauti bei konsultavimo paslaugas sulaukiame daug potencialių pareiškėjų klausimų.


Pirmą kartą su parama susiduriantiems asmenims sunku suprasti, nuo ko gi reikėtų pradėti, kiti (šiek tiek susipažinę su paramos galimybėmis) klaidingai mano, kad reikalavimai visoms paramoms yra vienodi. Iš tiesų, kiekviena paramos priemonė yra skirtinga ir tik konkrečios priemonės finansavimo aprašuose galima rasti tikslius reikalavimus, keliamus pareiškėjui, remiamai veiklai ar išlaidų tinkamumui. Nepaisant to, egzistuoja ir tam tikri daugeliui paramų keliami vieningi reikalavimai. Šiame straipsnyje siekiame apžvelgti dažniausiai mums užduodamus klausimus, pateikti dažniausiai paramos priemonių keliamus reikalavimus ir pasidalinti savo asmeninėmis įžvalgomis.1. Pareiškėjui beveik visais atvejais būna keliami reikalavimai neturėti įsiskolinimų VMI bei Socialinio draudimo fondui, jam neturi būti iškelta bankroto ar restruktūrizavimo byla.


2. Dažniausiai paramos skiriamos pareiškėjams, kurie ataskaitiniais metais veikė pelningai, tad jeigu jūsų ataskaitinių metų balansai yra „minusiniai“ – labai tikėtina, kad paramos gauti negalėsite. Kartais finansavimo skyrimo aprašuose nustatomos praėjusiais metais gautų pajamų ribos, kurias būtina atitikti.


3. Parama pagal kaimo plėtros programą visuomet skiriama pareiškėjams, kurie savo gyvenamąją vietą yra deklaravę ar buveinę yra registravę kaimo vietovėje. Kaimo vietovė, tai gyvenamoji vietovė, kurios gyventojų skaičius neviršija 6000.


4. Šiek tiek skiriasi parama pagal Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) kaimo plėtros programą ir parama, teikiama vietos veiklos grupių (VVG). NMA paramos atveju pareiškėjas privalo būti kaimo gyventojas arba juridinio asmens buveinė registruota kaime, o ekonominę veiklą vykdyti gali kitame kaime, nei yra deklaravęs savo gyvenamąją vietą/registravęs buveinę. VVG paramos atveju, pareiškėjas turi būti deklaravęs savo gyvenamąją vietą ir veiklą vykdyti VVG teritorijoje.


5. Tam tikrais atvejais paramos verslo pradžiai pareiškėjais gali būti ir ūkininkai, tačiau labai svarbu, kad parama skiriama ne žemės ūkio ekonominei veiklai vykdyti. Žemės ūkio veiklos yra remiamos išskirtinai žemės ūkiui skirtomis paramos priemonėmis.


6. Miestuose gyvenantys ir (ar) registruoti pareiškėjai turi šiek tiek mažesnes galimybes gauti paramą verslo pradžiai ir plėtrai, nors yra ir specifinių paramų, prisidedančių prie verslo augimo ir plėtojimo nepriklausomai nuo teritorijos. Tokias paramas dažniausiai skiria ir administruoja Lietuvos verslo paramos agentūra.


7. Jeigu paramą siekiama naudoti naujos statybos darbams, beveik visais atvejais žemė, ant kurios bus vykdomos naujos statybos, turi priklausyti pareiškėjui nuosavybės teise.


8. Jeigu paramą siekiama naudoti statinio rekonstrukcijai ar kapitaliniam remontui, teikiant paraišką reikia pridėti projektą, parengtą pagal STR reikalavimus ar projektinį pasiūlymą.


9. Jeigu projektas įgyvendinamas ir veiklos vykdomos nekilnojamame turte, kuris pareiškėjui nepriklauso, visuomet kartu su paraiška reikia pateikti nuomos arba panaudos sutartis arba preliminarias nuomos ar panaudos sutartis, įrodančias, kad pareiškėjas teisėtai valdo ar ketina valdyti nekilnojamąjį turtą. Tokių sutarčių trukmė turi būti ne trumpesnė nei projekto įgyvendinimo ir kontrolės laikotarpis.


10. Kai vertinant paraišką pareiškėjas yra vertinamas balais, viso projekto įgyvendinimo bei kontrolės metu pareiškėjas privalo užtikrinti, kad surenkamų balų skaičius nepasikeis, pvz., jeigu teikiant parašką svarbu, jog pareiškėjo (juridinio asmens) vadovo gyvenamoji vieta būtų deklaruota kaimo vietovėje, tai tokio pareiškėjo vadovas savo gyvenamosios vietos deklaruoti mieste negalės iki pasibaigs projekto kontrolės laikotarpis.

11. Visais atvejais gavus paramą pakeitimus reikia derinti su administruojančia agentūra, t.y. be raštiško pritarimo nekeisti veiklos pobūdžio, įsigyjamos įrangos, veiklos vykdymo vietos ir t.t.


12. Parama skiriama tai įrangai, technikai, paslaugoms, kurios yra pagrindžiamos paraiškoje ir (ar) verslo plane, t.y. jeigu į paraišką įtraukėte baigtinį sąrašą investicijų, gavę paramą jas turėsite patirti tam konkrečiam baigtiniam sąrašui investicijų.


13. Dažnu atveju investicijas reikia pagrįsti komerciniais pasiūlymais arba elektroninės parduotuvės ekrano nuotraukomis (nuo 1 iki 3 skirtingų tiekėjų pasiūlymų), kuriose matoma prekė, jos specifikacija ir kaina, kurie įrodo rinkos kainą.


14. Jeigu kvietime teikti paraiškas yra reikalavimas dėl veiklos inovatyvumo, turite pagrįsti, kad veikla iš tiesų atitinka inovatyvumo kriterijus (kuriami nauji arba su pasikeitusiomis savybėmis produktai, paslaugos, mažinamas teršiančių medžiagų kiekis, diegiamos priemonės gauti energiją iš alternatyvių atsinaujinančių energijos šaltinių, Diegiamos technologijos kokybiškai gerina gaminamų produktų ar teikiamų paslaugų savybes ir (arba) didina darbo našumą ir pan.).


15. Jeigu kvietime teikti paraiškas yra reikalavimas dėl veiklos novatoriškumo (tam tikros teritorijos lygmeniu), turite pagrįsti, kad jūsų ketinama vykdyti veikla bus laikoma novatoriška, t.y. nauja (tam tikros teritorijos lygmeniu). Kitais žodžiais – turite užtikrinti, kad tam tikroje teritorijoje analogiška veikla nėra vykdoma.


16. VVG kartais kelia reikalavimą įgyvendinant paramos projektą naudoti vietos išteklius. Tokiu atveju teikiant paraišką reikia labai konkrečiai nurodyti, kokie vietos ištekliai bus naudojami.


17. Visus projekto priežiūros/rezultato rodiklius (būsimą pelną, įdarbintų darbuotojų skaičių) reikės pasiekti per verslo plano įgyvendinimo laikotarpį ir išlaikyti kontrolės laikotarpio metu.


18. Verslo planas yra rengiamas pagal konkrečią formą, kuri yra pridedama prie paraiškos, t.y. tai ne tas pats verslo planas, kurio reikalauja bankai arba kurie yra kuriami universitetuose.


19. Finansavimo sąlygų aprašuose visuomet būna nurodytas terminas, per kurį paramos gavėjas privalo įgyvendinti projektą (įgyvendinimo laikotarpis). Papildomai yra taikomas kontrolės laikotarpis, kurio metu paramos gavėjas turi teikti ataskaitas apie savo veiklą, pasiekti verslo plane numatytus rodiklius, juos išlaikyti ir pan. Kontrolės laikotarpis dažniausiai būna 3 m., tačiau kiekvienu atveju reikėtų įsitikinti atskirai.


20. Finansavimo intensyvumas yra paramos procentinė dalis projekto biudžete, t.y. jeigu finansavimo intensyvumas yra 100 proc., tai reiškia, kad projektas įgyvendinamas tik paramos lėšomis. Jeigu finansavimo intensyvumas yra 50 proc., tai reiškia, kad bendra projekto vertė yra paramos suma (kuri sudaro 50 proc.) ir jūsų nuosavas indėlis (kuris sudaro 50 proc.).


21. Nuosavas indėlis projekte gali būti: asmeninės lėšos, skolintos lėšos. Teikiant paraišką reikia įrodyti, kad jūs turite atitinkamą sumą (pateikiamas banko sąskaitos išrašas) arba, kad turite galimybę ją gauti paskolos pagrindu (pateikiama paskolos sutartis). Kartais nuosavą indėlį galima užtikrinti iš projekte numatytos veiklos gautinomis lėšomis, tokiu atveju reikia atlikti labai tikslius skaičiavimus verslo plane.

22. Paramos projekte numatytas verslas turi atitikti ekonomines veiklas, kurios remiamos pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (toliau – EVRK). Neremiamų ekonominės veiklos rūšių sąrašas yra toks:

1. alkoholinių gėrimų gamyba ir prekyba jais; (46.34.10;47.25.10; 11)

2. tabako gaminių gamyba ir prekyba jais; (12; 46.35; 47.26)

3. ginklų ir šaudmenų gamyba ir prekyba jais; (25.4; 47,78)

4. azartinių lošimų ir lažybų organizavimas; (92)

5. didmeninė ir mažmeninė prekyba, išskyrus mažmeninę prekybą savo pagaminta produkcija; (46; 47)

6. finansinis tarpininkavimas, pagalbinė finansinio tarpininkavimo veikla; (64)

7. draudimo ir pensijų lėšų kaupimo operacijos; (65;66;)

8. nekilnojamojo turto operacijos; (68)

9. teisinės ir konsultavimo veiklos organizavimas;(69)

10. medžioklė, gaudymas spąstais, medžioklės patirties sklaida ir su tuo susijusios paslaugos; (01.7)

11. elektros energijos gamyba, perdavimas ir paskirstymas (35), išskyrus konkrečiai šiai veiklai skiriamas paramas;

12. krovininio kelių transporto ir perkraustymo veikla; (H)

13. už paramos lėšas įgyto turto nuoma, išskyrus poilsio ir sporto reikmenų nuomą; (77)

14. žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė bei akvakultūra, išskyrus paslaugas žemės ūkiui, kaip nurodyta Paslaugų žemės ūkiui sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. sausio 25 d. nutarimu Nr. 76 „Dėl Paslaugų žemės ūkiui sąrašo patvirtinimo“. (A)

Jeigu kviečiama teikti verslo vietos projektus, susijusius su alternatyvaus žemės ūkiui verslo kūrimu ar plėtra, gali būti pasirenkamos tos ekonominės veiklos rūšys, kurios nepatenka į EVRK A sekcijos „Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė“ 1 ir 3 skyrius (išskyrus veiklą, susijusią su paslaugų žemės ūkiui teikimu), galutinis produktas negali būti Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priede nurodytas produktas.

15. Paslaugų žemės ūkiui teikimo veikla, kai paraišką teikia pareiškėjas, vykdantis žemės ūkio veiklą.


Rengiant paraišką labai svarbu išsinagrinėti finansavimo sąlygų aprašą bei visus reikalavimus, keliamus pareiškėjui bei veiklai. Taip pat reikia turėti labai konkrečius atsakymus: kokia bus vykdoma veikla (pagal EVRK klasifikatorių), kam bus panaudojamos lėšos (tikslus sąrašas su kainomis), kur bus vykdoma veikla (nuosavybės, nuomos ar panaudos teise valdomame nekilnojamame turte) ir pan.


Padėsime Jums parengti ir pateikti paraišką. Norėdami užsiregistruoti konsultacijai, susisiekite su mumis:


Audronė Baronienė

Projektų rengimo ekspertė

audrone@advisum.lt

+370 682 63779


Greta Martinkienė

Vadovė

greta@advisum.lt

+370 67272878


622 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page