top of page
  • Writer's pictureGreta Martinkienė

Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos projektų viešinimasFiziniai ir juridiniai asmenys, įgyvendindami pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą finansuojamus projektus, privalo viešinti suteiktą paramą. Šiame straipsnyje pateiksime visą svarbiausią informaciją, susijusią su tinkamu paramos projektų viešinimu.


Pagrindinės viešinimo priemonės kurias gali naudoti paramos gavėjai:

· plakatai;

· aiškinamieji stendai;

· informacinės lentos;

· straipsniai spaudoje;

· spaudos konferencijos;

· pranešimai spaudai;

· viešinimo renginiai;

· popieriniai leidiniai;

· elektroniniai leidiniai;

· garso ir vaizdo medžiaga;

· išorinės ženklinimo priemonės;

· paramos gavėjo tinklalapis.


Įgyvendindamas projektą paramos gavėjas informuoja visuomenę ir projekto dalyvius šiais būdais:

1. ŽYMĖJIMAS LIPDUKAIS

Nepriklausomai nuo bendros viešosios paramos projektui sumos, visos paramos projekto lėšomis įsigytos materialinės vertybės (automobiliai, kitos transporto priemonės, žemės ūkio ir kita technika, įranga, baldai) nuo jų įsigijimo ir ne trumpiau kaip 5 metus turi būti pažymėtos (pvz., užklijuotas lipdukas) taip, kaip nurodyta 6 punkte (šis reikalavimas netaikomas mažiems daiktams, pvz., kanceliarinėms prekėms, išskyrus, kai smulkūs daiktai yra naudojami projekto viešinimui). Ant transporto priemonės, žemės ūkio technikos ir kitų panašaus pobūdžio daiktų išorės klijuojamas lipdukas turi būti gerai matomas. Rekomenduojamas tokio lipduko dydis yra 10 x 28 cm.


2. TRUMPAS PROJEKTO APRAŠYMAS

Paramos gavėjo veiklai skirtoje interneto svetainėje, jei tokia yra, turi būti pateikiamas trumpas projekto aprašymas, iš kurio matyti interneto svetainės paskirties ir projektui įgyvendinti skirtos paramos ryšys ir kuris turi būti proporcingas gautos paramos dydžiui. Interneto svetainėje pateikiamas projekto pavadinimas, trumpas projekto apibūdinimas, įskaitant projekto tikslus ir rezultatus, bei pabrėžiamas EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto finansavimas.


3. JEIGU PARAMA PROJEKTUI YRA NUO 10 000,00 EUR IKI 49 999,99 EUR

Jeigu bendra viešoji parama projektui yra nuo 10 000,00 Eur (dešimt tūkstančių eurų) iki 49 999,99 Eur (keturiasdešimt devynių tūkstančių devynių šimtų devyniasdešimt devynių eurų ir devyniasdešimt devynių centų), priklausomai nuo finansuojamo projekto (pvz., jei tai projektai, įgyvendinami pagal LEADER priemonę ar priemonę „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“), paramos gavėjas, pradėjęs vykdyti projekte numatytus darbus, bet ne vėliau kaip iki pirmo mokėjimo prašymo pateikimo datos, visuomenei gerai matomoje projekto vykdymo vietoje, pvz., prie įėjimo į pastatą, turi iškabinti bent vieną ne mažesnį kaip A3 formato plakatą, kuriame pateikiama informacija apie projektą ir nurodoma, kad parama gauta iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų. Plakatas projekto įgyvendinimo vietoje turi kabėti ne trumpiau nei 5 metus nuo galutinio paramos lėšų išmokėjimo.

4. JEIGU PARAMA VIRŠIJA 50 000,00 EUR

Jei bendra viešoji parama projektui viršija 50 000,00 Eur (penkiasdešimt tūkstančių eurų) paramos gavėjas, pradėjęs vykdyti projekte numatytus darbus, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo prašymo pateikimo datos, visuomenei gerai matomoje projekto vykdymo vietoje pastato viduje arba lauke turi iškabinti bent vieną ne mažesnį kaip A3 formato plakatą arba įrengti stendą, kuriame pateikiama informacija apie projektą ir nurodoma, kad parama gauta iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų. Stendas turi būti įrengtas ir pagal Programos LEADER priemonę finansuojamų vietos veiklos grupių patalpose. Plakatas arba stendas projekto įgyvendinimo vietoje turi kabėti ar stovėti ne trumpiau nei 5 metus nuo galutinio paramos lėšų išmokėjimo.


5. INVESTICIJOS Į INFRASTRUKTŪRA

Kai projekte numatytos investicijos į infrastruktūrą, statybą ar turto įsigijimą ir projektui skirta bendra viešoji parama viršija 500 000,00 Eur (penkis šimtus tūkstančių eurų), paramos gavėjas:

5.1. pradėjęs vykdyti projekte numatytus darbus, bet ne vėliau kaip iki pirmo mokėjimo prašymo pateikimo datos, turi įrengti laikiną informacinę lentą;

5.2. Ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo darbų užbaigimo arba turto įsigijimo, privalo visuomenei gerai matomoje projekto vykdymo vietoje įrengti nuolatinį aiškinamąjį stendą;

5.3. Laikinojoje informacinėje lentoje ir nuolatiniame aiškinamajame stende pateikia informacija apie projektą ir nurodo, kad parama gauta iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų: pateikiamas projekto pavadinimas, trumpas projekto apibūdinimas. Nuolatinis aiškinamasis stendas projekto įgyvendinimo vietoje turi stovėti ar kabėti ne trumpiau nei 5 metus nuo galutinio paramos lėšų išmokėjimo. Didžiausia tinkamų finansuoti išlaidų laikinai informacinei lentai suma yra 434,00 Eur (keturi šimtai trisdešimt keturi eurai) be PVM.


6. ĮGYVENDINAMO PROJEKTO LĖŠOMIS IŠLEIDŽIAMAS LEIDINYS

Jei pagal Programą įgyvendinamo projekto lėšomis yra išleidžiamas leidinys (lankstinukas, brošiūra, skrajutė, el. leidinys ir kt.), jo antraštiniame lape turi būti paminėtas EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto įnašas įgyvendinant projektą, jis turi atitikti Taisyklių 6 punkte nustatytus reikalavimus. Jei naudojama nacionalinė ar vietos emblema, turi būti pateikiama ir ES emblema. Taip pat leidiniuose turi būti pateiktos nuorodos į subjektą, kuris atsako už leidinio turinį, ir į Žemės ūkio ministeriją (toliau – ministerija).


7. ĮGYVENDINAMO PROJEKTO LĖŠOMIS SUKURIAMAS VAIZDO IR GARSO ĮRAŠAS

Jei pagal Programą įgyvendinamo projekto lėšomis yra sukuriamas vaizdo ir (arba) garso įrašas, jame turi būti paminėtas EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto įnašas įgyvendinant projektą, jis turi atitikti Taisyklių 6 punkte nustatytus reikalavimus. Jei naudojama nacionalinė ar vietos emblema, turi būti pateikiama ir ES emblema. Taip pat vaizdo ir (arba) garso medžiagoje turi būti paminėta ar pateiktos nuorodos į subjektą, kuris atsako už informacijos turinį, ir į ministeriją.


8. ĮGYVENDINAMO PROJEKTO LĖŠOMIS ORGANIZUOJAMOS VEIKLOS

Jeigu pagal Programą įgyvendinamo projekto lėšomis yra organizuojami mokymai, renginiai ar vykdomos kitos panašios veiklos, paramos gavėjas (pvz., mokymo įstaiga, vietos veiklos grupė, Tinklo narys) turi užtikrinti, kad projekto tikslinės grupės, projekto rezultatais besinaudojantys asmenys būtų informuoti apie projekto finansavimą iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų. Renginio plakatai, kvietimai į renginį, renginio programos, dalomoji medžiaga ar kiti dokumentai turi atitikti Taisyklių 6 punkte nustatytus reikalavimus. Jei naudojama nacionalinė ar vietos emblema, turi būti pateikiama ir ES emblema. Taip pat renginio metu turi būti naudojamos kitos vizualinės priemonės: plakatas (A1 dydžio), vėliava (600 x 800 mm) ar ekrano užsklanda, kuriuose, atsižvelgiant į tai, kokią priemonę įgyvendinant organizuojamas renginys, vaizduojamas Programos logotipas, ES LEADER logotipas bei Lietuvos LEADER logotipas ar LKT logotipas.


LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS LOGOTIPO PAVYZDŽIAI IR JO VARIANTAI


Programos logotipo su ES emblema (vėliava) pavyzdys:


Programos logotipo be ES emblemos (vėliavos) pavyzdys:LEADER IR LIETUVOS KAIMO TINKLO LOGOTIPŲ PAVYZDŽIAI


ES LEADER logotipo pavyzdys:Lietuvos LEADER logotipas simbolizuoja LEADER priemonės suteikiamas galimybes pamatyti, kaip realizuojasi svajonės ir tikslai. Taip pat jis simbolizuoja globą padedant augti ir siekti tikslų.

Lietuvos LEADER logotipo pavyzdys:Lietuvos kaimo tinklo logotipas


Lietuvos kaimo tinklo (toliau – Tinklas) logotipas simbolizuoja Lietuvos regionus ir sankirtą tarp jų. Visi regionai pavaizduoti skirtingomis spalvomis, taip pabrėžiant jų išskirtinumą. Kiekvienai spalvai suteikiama tam tikra reikšmė: mėlyna – vanduo, geltona – saulė, ruda – žemė, žalia – miškai.

Tinklo logotipo pavyzdys:


INFORMACINĖS LENTOS IR AIŠKINAMOJO STENDO PAVYZDŽIAI

Aiškinamojo stendo ir nuolatinio aiškinamojo stendo pavyzdys:


Aiškinamasis stendas turi būti įrengtas visuomenei matomoje projekto vykdymo vietoje.

Jame turi būti nurodomas ne tik projekto pavadinimas, bet ir apibrėžiamas pagrindinis jo tikslas.

Aiškinamasis stendas ar nuolatinis aiškinamasis stendas turi būti tvirtinamas ar montuojamas prie objekto fasado arba įbetonuojamas į žemę.

Kai projekto bendra viešoji parama viršija 50 000 Eur (penkiasdešimt tūkstančių eurų), rekomenduojamas stendo dydis: 700x1000 mm.

Kai projekto, kuriuo buvo vykdomos investicijos į infrastruktūrą, statybą ar turto įsigijimą, bendra viešoji parama viršija 500 000 Eur (penkis šimtus tūkstančių eurų), rekomenduojamas nuolatinio aiškinamojo stendo dydis: 1400x2000 mm.


Laikinosios informacinės lentos pavyzdys:


Laikinoji informacinė lenta turi būti įrengta visuomenei matomoje projekto vykdymo vietoje.

Laikinoji informacinė lenta gali būti tvirtinama ar montuojama prie objekto fasado, montuojama žemės paviršiuje.

Rekomenduojamas laikinosios informacinės lentos dydis: 3500x3400 mm.


Papildomi reikalavimai laikinai informacinei lentai:

1. lenta horizontaliai skirstoma į tris arba keturias dalis;

2. viršutinės dalies kairėje pusėje dedama ES emblema (vėliava), o dešinėje rašoma: „Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai: Europa investuoja į kaimo vietoves“. Raidžių aukštis turi būti ne mažesnis kaip trečiojoje stendo dalyje, tačiau gali būti naudojami skirtingi stiliai. Šiai daliai skiriama ne mažiau kaip 25 procentai stendo ploto;

3. antrojoje dalyje rašomas projekto ir (arba) objekto pavadinimas;

4. trečiojoje dalyje kairėje pusėje rašoma: „Projektą remia Lietuvos Respublika“, o dešinėje dedamas Programos logotipas. Užrašo raidžių aukštis turi būti ne mažesnis nei užrašo prie ES emblemos (vėliavos), tačiau gali būti naudojami skirtingi stiliai. Šiai daliai turi būti skirta ne mažiau kaip 25 procentai stendo ploto;

5. ketvirtojoje dalyje nurodomi paramos gavėjai, rangovai, tiekėjai, paslaugų teikėjai ir vykdomų darbų trukmė (darbų pradžios ir pabaigos datos). Taip pat gali būti nurodoma bendra projekto vertė ir paramos iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų suma.


Norėdami užsiregistruoti konsultacijai, užpildykite rezervacijos formą ir pasirinkite Jums tinkamiausią konsultacijos laiką:


Audronė Baronienė

Projektų rengimo ekspertė

+370 682 63779


Greta Martinkienė

Vadovė

+370 67272878

204 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page