top of page
  • Writer's pictureGreta Martinkienė

Socialinis verslas - patrauklus veiklos modelis


Socialinis verslas, tai ekonominė veikla, kuri suderina socialinius tikslus su ekonomine verte. Socialinio verslo įmonės kuria darbo vietas arba (re)integruoja į darbo rinką asmenis, kuriems sunkiau įsitraukti, taip pat ieško sprendinių, padedančių įveikti socialinius, ekonominius ir (arba) aplinkosauginius iššūkius. Socialinis verslas dažnai taiko novatoriškus principus kuriant produktus arba paslaugas ar organizuojant savo darbą bei gamybą.Socialinis verslas gali veikti įvairiomis formomis, tačiau nuo tradicinio verslo modelio skiriasi tuo, kad kiekvienas socialinis verslas turi konkretų socialinį tikslą. Socialinio tikslo gali būti siekiama bet kuriame socialinio verslo grandinės etape: surandant išteklių, įdarbinant darbuotojų, sukuriant produktą (paslaugą) bei vykdant rinkodarą, pasitelkus tikslinę auditoriją.


Globalizacijos keliami iššūkiai: klimato kaita, senkantys gamtiniai ištekliai, grėsmės, kylančios natūraliai aplinkai, socialiniai iššūkiai, tokie kaip netolygus gimstamumas, senėjimas, jaunimo nedarbas, maisto ir pajamų pasiskirstymo netolygumas skatina socialinių verslų kūrimąsi. Suvokus, kad verslas prisideda prie socialinių problemų atsiradimo, imta siekti, kad jis prisidėtų ir prie šių problemų sprendimo.


Svarbus skiriamasis socialinio verslo bruožas yra tai, kad jis kuria vertę ne tik siauram akcininkų ratui, bet ir platesnei visuomenei, todėl didžioji dalis uždirbto pelno pirmiausiai naudojama socialinių tikslų įgyvendinimui, t. y. reinvestuojama į savo veiklos plėtrą arba naudojama visuomeninei, labdaringai veiklai.KAS VERSLĄ DARO SOCIALINIU VERSLU?


(I) Socialinis verslas yra orientuotas į asmenis, kurie yra atskirti nuo įvairių visuomenės gyvenimo sričių, yra jautresni socialiniams ir ekonominiams iššūkiams ir rizikoms bei turi mažiau išteklių su jais sėkmingai susidoroti (pavyzdžiui, neįgalieji, vienišos motinos ar tėvai, priešpensinio amžiaus žmonės, pensininkai, kvalifikacijos neturintys jauni asmenys, nedirbantys, nesimokantys, ir mokymuose nedalyvaujantys jauni asmenys, tautinių mažumų atstovai, pabėgėliai, prievartą patyrę asmenys ir kt.).


ir (arba)


(II) Socialinis verslas yra orientuotas į visuomenę ir jo vykdoma veikla turi didesnį teigiamą poveikį aplinkai, palyginti su tradiciniu verslu, bei nauda (tiesiogiai vykdant veiklą arba nukreipiant veiklos rezultatus) yra teikiama vienoje ar keliose srityse, pavyzdžiui:


1. pagrindinių ūkio šakų (pavyzdžiui, transporto, pramonės, energetikos, žemės ūkio, būsto, turizmo ir kt.) poveikio aplinkai mažinimas;

2. efektyvesnis gamtos išteklių naudojimas ir atliekų tvarkymas;

3. pasaulio klimato kaitos ir jos padarinių švelninimas;

4. biologinės įvairovės apsauga, gyvūnų globa;

5. kraštovaizdžio apsauga ir tvarkymas;

6. Lietuvos kultūrinio savitumo išsaugojimas;

7. visuomenės kūrybingumo skatinimas, kultūros paslaugų prieinamumo plėtojimas;

8. ligų ir priklausomybių prevencija, pacientų telkimas ir jų teisių gynimas bei tarpusavio pagalbos stiprinimas;

9. sveikatos apsauga, socialinis turizmas;

10. žmogaus teisių ir lygių galimybių gynimas ir užtikrinimas;

11. bendruomeninių organizacijų veikla, tenkinanti gyvenamosios vietovės bendruomenės viešuosius poreikius;

12. pilietiškumo, patriotiškumo ugdymas, visuomenės švietimas ir informavimas valstybės gynybos klausimais;

13. parama socialiniam verslui ir nevyriausybinėms organizacijoms;

14. socialinės atskirties mažinimas ir integracijos į darbo rinką skatinimas.


KODĖL SOCIALINIS VERSLAS?


Kiekvienu atveju socialinio verslo išsikelti tikslai ir įgyvendinamos idėjos prisideda prie atitinkamų visuotinai svarbių problemų sprendimo. Socialinis verslas vis dar yra naujiena, tad socialinio verslo įmonė išsiskirs iš konkurentų, o socialinio verslo įmonės teikiamos paslaugos, parduodamos prekės ar gaminami produktai rinkoje yra vertinami palankiau.


Socialinis verslas yra skatinamas įvairiomis paramos priemonėmis, kurių paramos intensyvumas dažnai yra ženkliai aukštesnis nei remiant paprastą ekonominę veiklą.Turite papildomų kausimų?

Turite idėjų socialiniam verslui?

Domina parama socialinio verslo pradžiai?Norėdami užsiregistruoti konsultacijai, užpildykite rezervacijos formą ir pasirinkite Jums tinkamiausią konsultacijos laiką: www.advisum.lt/rezervacija


Audronė Baronienė

Projektų rengimo ekspertė

audrone@advisum.lt

+370 682 63779


Greta Martinkienė

Vadovė

greta@advisum.lt

+370 67272878

245 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page