top of page
  • Writer's pictureGreta Martinkienė

Sutartys yra skirtos jums padėti

Teisininkai dažnai ir daug kalba apie sutarčių svarbą. Gerai apgalvota ir sudaryta sutartis ne tik aiškiai apibrėžia sutarties šalių santykius, teises ir pareigas. Gera sutartis gali užkirsti kelią ateities ginčams, o jiems iškilus - efektyviai juos suvaldyti.


1. Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis, šalims turi įstatymo galią, tačiau tai nereiškia, kad sutarties turinys gali prieštarauti įstatymų nuostatoms t.y. jeigu sutartyje įrašyta sąlyga prieštarauja teisės aktams, ji tiesiog negalioja. Geriausias to pavyzdys gali būti nekonkuravimo susitarimas, sudarytas 5 metų terminui, nenumatant kompensacijos, nors įstatymas aiškiai nurodo, kad nekonkuravimo susitarime privaloma nustatyti kompensacijos dydį. Arba prekė, už kurios paslėptus trūkumus pardavėjas nelaikomas atsakingu, nors įstatymai labai nedviprasmiškai nurodo, jog pardavėjas atsako už daiktų trūkumus, jeigu pirkėjas įrodo, kad jie atsirado iki daiktų perdavimo arba dėl priežasčių, atsiradusių iki daiktų perdavimo. Tokių ir panašių nuostatų sutartyse aptinkame daug, tačiau tai nereiškia, kad jos teisėtos ir teisingos.


2. Rengiant sutartis negalima ignoruoti sutarties turinio aiškumo. Sutartis turėtų būti nedviprasmiška ir aiškiai sutarties šalims suprantama. Pagrindinės sąvokos turi būti apibrėžtos, o sudėtingesni sutarties aspektai privalo būti detalizuoti ir paaiškinti. Tokiu būdu siekiama išvengti skirtingo sutarties turinio interpretavimo.


3. Rašytinės formos sutartys sumažina rizikas dėl galimų nesutarimų, tačiau tai nereiškia, kad sutartis negali būti sudaryta kitokia forma. Sutartys gali būti tiek rašytinės, tiek žodinės, tiek sudarytos konkliudentiniais veiksmais. Įstatymas tam tikrais atvejais nustato privalomą rašytinę arba notarinę sutarties formą (nekilnojamojo turto pirkimo - pardavimo atvejais, vedybinės sutarties atvejais ir kt.).


4. Jeigu sutarties tekstas neatitinka faktinio šalių susitarimo, negalima ignoruoti tikrųjų šalių ketinimų, t.y. jeigu esate pasirašę realaus susitarimo neatitinkančią sutartį, tai dar nereiškia, kad negalite ginti savo teisėtų interesų.


5. Jeigu sutarties sudarymui dar neturite pakankamai informacijos ar visų reikalingų sprendimų galutiniam susitarimui užfiksuoti, tam tikrus sudėtingų derybų etapus užfiksuoti galite ne galutinę sutartimi, bet ketinimų protokolu, susitarimu dėl ateities santykių išsprendimo ar preliminaria sutartimi. Taip tik palengvinsite pagrindinio sandorio sudarymą ir apsisaugosite nuo galimai besikeičiančių nuomonių.


6. Sutartis turi užtikrinti šalių lygiateisiškumą. Netoleruotinos sutarties nuostatos, kuriomis vienai šaliai yra suteikiamos išskirtinai palankesnės sąlygos.


7. Atminkite, kad sutartis visada galima pasirašinėti kvalifikuotu elektroniniu parašu - kvalifikuotas elektroninis parašas yra lygiavertis rašytiniam.


8. Jeigu susitarimo vykdymas prasidėjo dar iki sutarties pasirašymo, arba sutarties apskritai neplanuojate pasirašyti, visą komunikaciją veskite raštu: el. paštu, sms žinutėmis ir pan.Esant poreikiui, esame pasiruošę Jums padėti derybų, sutarties rengimo, sutarties peržiūros ar kilusio konflikto metu. Norėdami užsiregistruoti teisinei konsultacijai, užpildykite rezervacijos formą ir pasirinkite Jums tinkamiausią konsultacijos laiką: www.advisum.lt/rezervacija

Greta Martinkienė

Vadovė

+370 67272878


62 views0 comments
bottom of page